, ਬਾਗ, Tuileries ਨਕਸ਼ਾ




ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਗ, Tuileries