ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ


ਪੈਰਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ. ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਕੂਲ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਪੈਰਿਸ, Jussieu, ਪੈਰਿਸ Sorbonne, Sorbonne, Univesity Dauphine - ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ...)


ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਰਿਸ - ਸਕੂਲ