ਪੈਰਿਸ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 1 ਨਕਸ਼ਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 1