ਪੈਰਿਸ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 3 ਨਕਸ਼ਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 3