ਪੈਰਿਸ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 3bis ਨਕਸ਼ਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 3bis