ਪੈਰਿਸ ' ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ' ਤੇ ਪੈਰਿਸ France ਨਕਸ਼ਾ